Đệm lọc máy thở Resmed (S9 / AirSense 10)

Bạn nên kiểm tra định kỳ đệm lọc khí xem có bất kỳ hư hỏng nào không.
1. Kiểm tra và thay thế lọc khí ít nhất định kỳ sáu tháng. Thay thế khi bị rách hoặc bị bụi bẩn.

1. Mở nắp bộ lọc khí và tháo bộ lọc khí cũ.
Bộ lọc khí không thể giặt hoặc tái sử dụng được.
2. Đặt bộ lọc không khí mới vào nắp bộ lọc khí và sau đó đóng nó lại.
Đảm bảo rằng bộ lọc khí luôn được lắp vào để ngăn nước và bụi xâm nhập vào thiết bị