Chúng tôi cung cấp núm xoay mã hóa quang theo các model bên dưới:
62S22-L2-040C   62S22-M2-040C  62S22-H2-040C    62S22-L2-040S   62S22-M2-040S                       62S22-H2-040S   62S22-L2-040P    62S22-M2-040P      62S22-H2-040P      62S22-L2-040CH            62S22-M2-040CH      62S22-H2-040CH      62S22-L2-040SP   62S22-M2-040SP    62S22-H2-040SP     62S22-L2-040PH   62S22-M2-040PH      62S22-H2-040PH    62S22-L3-040C   62S22-M3-040C             62S22-H3-040C    62S22-L3-040S   62S22-M3-040S    62S22-H3-040S   62S22-L3-040P                    62S22-M3-040P      62S22-H3-040P      62S22-L3-040CH      62S22-M3-040CH   62S22-H3-040CH      62S22-L3-040SP   62S22-M3-040SP    62S22-H3-040SP   62S22-L3-040PH         62S22-M3-040PH      62S22-H3-040PH      62A22-01-040S   62A22-01-040C   62A22-01-040SH    62A22-01-040CH   62A22-01-040P                 62D22-01-040S   62D22-01-040C    62D22-01-040SH   62D22-01-040CH   62D22-01-040P
62HS22-H0-040S    62HS22-H0-040P    
62N22-040S     62N22-040SH     62N22-040C    62N22-040CH     62N22-040P    
62M15-H2-040CH    62M15-H2-040SH   62M15-H2-040PH   62M15-H3-040CH   62M15-H3-040SH        62M15-H3-040PH   62M15-H4-040CH    62M15-H4-040SH     62M15-H4-040PH     62M15-M2-040CH   62M15-M2-040SH     62M15-M2-040PH   62M15-M3-040CH 62M15-M3-040SH   62M15-M3-040PH       62M15-M4-040CH   62M15-M4-040SH   62M15-M4-040PH     62M15-L2-040CH     62M15-L2-040SH     62M15-L2-040PH   62M15-L3-040CH    62M15-L3-040SH   62M15-L3-040PH      62M15-L4-040CH       62M15-L4-040SH     62M15-L4-040PH  
62AG22-01-040C     62AG22-02-040C 
62V22-01-040S   62V22-01-040C  62V22-01-040SH  62V22-01-040CH  62V22-01-040P