Thông số kỹ thuật:
 
Kích thước  10 kênh 20 kênh  32 kênh  64 kênh 12 kênh
38-42 cm 8C52206  BC52212  BC52218    
42-46 cm 8C52205 BC52211 BC52217    
46-50 cm BC52204 BC52210 BC52216 BC52222  
 50-54 cm 8C52203 8C52209  8C52215 BC52221 BC52225
54-58 cm 8C52202 BC52208 BC52214  BC52220 BC52224
 58-62 cm BC5220I BC52207 8C52213 BC52219 BC52223

                   

Phương thức làm sạch: