Tương thích:

Nhà sản xuất Model
ARI 800B
Advanced Instrumentations PM-2000A Pro, PM1000F
Carewell CPM-9000T
Creative PC9000, UP-6000
Edan M3A, M3B, M50, M8, M80, M8A, M8B, M9, M9A, iM50, iM60, iM8, iM80 without Nellcor OxiMax technology, iM8A, iM8B, iM9, iM9A
Kontron 7138, 7840, 7845
Medec M-1000, M-1100, MEDEC-1000
Mindray > Datascope 6201, 809B, Accutorr V, DPM1, DPM2, DPM3, DPM4, DPM5, DPM6, DPM7, Datascope Trio, Duo, MEC 100, MEC 1000, MEC 1200, MEC 200, MEC 2000, PM 600, PM 6000 (New), PM 7000, PM 8000, PM 9000, PM 9000 Express, Passport V, Passport XG, Trio, VS 800, VS 900
Penlon InterMed PM-8000
Philips M3
Venni VI-3510P, VI-8410P

Các tiêu chuẩn chất lượng đạt được