Tương Thích:

Nhà sản xuất Model
Goldway G40
Philips C1, C3, HP Viridia 24C, HeartStart MRx, M1191A, M3, M3001A, M4, MP 20, MP 30, MP 40, MP 50, MP 60, MP 70, MP 80, MP 90, Philips Heartstart defibrillator and IntelliVue, SureSigns VS2, SureSigns VS3, VM4, VM6, VM8, Viridia 24C
Solaris NT2A, NT2C

Các tiêu chuẩn chất lượng đạt được